سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا رحیمی – دکترای مدیریت دولتی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر
قادر وظیفه دمیرچی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر هوش سازمانی بر کارآفرینی سازمانی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، براساس نظریه هوش سازمانی کارل آلبرخت و نظریه کارآفرینی سازمانی استیونسون می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شرکت کشت و صنعت تشکل می‌دهد که با ضریب اطمینان ۹۵% حداکثر حجم نمونه برابر با ۲۵۲ برآورد گردیده و روش نمونه‌گیری‌ تصادفی طبقه‌ای می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و برای آزمون معنی داری r از آزمون t، و برای تعیین میزان درصد تاثیر از ضریب تعیین استفاده گردیده است. نتایج حاصله از آزمون هفت فرضیه تحقیق نشان داد که رابطه معنی‌داری بین هوش سازمانی بر کارآفرینی سازمانی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان وجود دارد. و ۵۲ درصد تغییرات در کارآفرینی سازمانی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به هوش سازمانی آن بستگی دارد.