سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین نیرین جزی – دانشجوی کارشناسیارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدمرتضی خواجه باشی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
علی حجری – دانشجوی کارشناسیارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدمصلح الدین رضایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

بر طبق آزمایشات انجام شده، رژیمهای مختلف رطوبتی در مراحل مختلف رشد پنبه میزان رشد رویشی، نمو زایشی، عملکرد کمی و کیفی، اجزاء عملکرد، میزان ریزش جوانهگل، گلهای تولید شده، غوزههای تشکیل شده، رسیدگی و فعالیتهای فیزیولوژیکی پنبه نظیر فتوسنتز، تنفس و انتقال مواد را تحت تاثیر قرار میدهد. به منظور ارزیابی تاثیر وضعیت رطوبتی خاک و مصرف مواد ریز مغذی بر ظهور مراحل فنولوژیکی گیاه پنبه رقم N200 ، مطالعهای به صورت کرتهای یکبار خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به اجرا در آمد. سطوح آبیاری مزرعه، شامل آبیاری بر اساس 80 و 160 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A، به عنوان فاکتور اصلی و محلولپاشی عناصر ریزمغذی به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح، بدون محلولپاشی برای تیمار شاهد، غلظت 4 درهزار برای تیمارهای دوبار محلول پاشی و غلظت 6 درهزار برای تیمارهای سهبار محلولپاشی به اجرا گذاشته شد. صفاتی که در این مطالعه مورد اندازهگیری و بررسی قرار گرفتند عبارتند از : تعداد روز از سبزشدن تا شروع غنچهدهی، تعداد روز از سبزشدن تا شروع گلدهی، تعداد روز از سبزشدن تا شروع غو زهدهی و تعداد روز از سبزشدن تا شروع باز شدن غوزهها. نتایج تجزیه واریانس دادههای بدست آمده از انجام این مطالعه نشان داد که، بین تیمارهای آبیاری به اجرا گذاشته شده و ظهور صفات فنولوژیکی مورد بررسی در سطح احتمال 1 درصد تفاوت آماری بسیار معنی دار وجود دار د. بطوریکه گیاهان در تیمار آبیاری مزرعه بر اساس 160 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر، به منظور فرار از تنش خشکی و جلوگیری از برخورد مراحل حساس نموی با کمبود آب و متعاقب آن تنش گرمایی، مراحل نموی خود را سریعتر تکمیل کردند. این در حالی است که در شرایط فراوانی رطوبت سیکل زندگی گیاهان حدود یکونیم ماه بیشتر به طول انجامید. همچنین، محلولپاشی عناصر ریزمغذی بر سه صفت اول تاثیر معنیداری نداشت در صورتیکه بر تعداد روز از سبز شدن تا باز شدن غوزهها در سطح احتمال 1% معنی دار شد . از طرفی نتیجه مشابهی با تاثیر محلولپاشی عناصر ریزمغذی بر مراحل فنولوژیکی فوق، در مورد اثر متقابل دو فاکتور مورد بررسی بدست آمد