سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرهاد مهرگان – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد م
شورش اک –

چکیده:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی بر میزان کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری شغلی آنان میباشد. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی در این پژوهش، ۳۰۵ نفر از کارکنان دانشگاه به عنوان نمونه آماری و به شیوه طبقه ای موردمطاله قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی «آیزنگ»، پرسشنامه خلاقیت «رندسیپ» و پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی «مارتین پاتچن» است. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها، از روشهای آماری توصیفی نظیر فراوانی، درصد، نمودارهای آماری متناسب و … و تحلیل های آماری استنباطی همچون آزمون ناپارامتریک U- من- ویتنی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۷/۵۸ درصد از افراد موردمطاله دارای نوع شخصیت برونگرا و ۳/۴۱ درصد نیز دارای نوع شخصیت درونگرا میباشند. همچنین نتایج بیانگر این است که دو متغیر خلاقیت و نوآوری در بین دو نوع تیپ شخصیتی مورد مطالعه اختلاف معنی دار داشته ولی میزان کارآفرینی آنها با هم تفاوت معنی داری ندارند؛ لذا میتوان نتیجه گرفت که نوع شخصیت افراد موردمطالعه بر خلاقیت و نوآوری آنها تاثیر داشته به گونه ای که میزان خلاقیت و نوآوری شغلی در گروه برونگرا بیشتر است ولی بر میزان کارآفرینی آنها موثر نبوده است.