سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرداد اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
علی سلیمانی – عضو هیات علمی گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس

چکیده:

تحقیقات مختلف سایهپوش ذرت را به عنوان یک سایهپوش تقریباً یک نواخت با جهتگیری برگ تصادفی در نظر میگرفتند، اما تحقیقات اخیر نشان داده که جهت برگ ذرت در یک تراز افقی میتواند فضاهای خالی را با چیدمان فضایی گیاه پر کند. ژنوتیپهای انعطاف ناپذیر مستقل از الگوی کاشت دارای جهتگیری برگ تصادفی هستند و ژنوتیپهای انعطافپذیر قابلیت اصلاح جهتگیری برگها را دارند.مطالعه حاضر با هدف بررسی جهتگیری برگهای ذرت در دو رقم Zp633, Sc704 در مرحله شش برگی در دو روش کاشت معمول و کپهکاری دو بوتهای در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که رقم Sc704 دارای جهتگیری برگ شانهای و رقم Zp633 دارای جهتگیری برگ تصادفی در روش کاشت معمول هستند. روش کاشت کپهای دو بوتهای تاثیری بر جهتگیری برگ رقم Zp633 نداشت ولی موجب تغییر جهتگیری برگ Sc704 از شانهای به تصادفی شده که به علت افزایش رقابت و سایهاندازی متقابل بوتهها درون ردیف کاشت میباشد