سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه برزگری – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه یزد
فاطمه شفیعی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
اعظم دهقان – دانش آموخته کارشناسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور

چکیده:

بررسی عوامل موثر بر وضعیت اقتصادی آبخیز نشینان، به عنوان بهره برداران اصلی، نقش مهمی در حفظ سلامت و شاخص های پایداری حوزه ها ی آبخیز دارد. به منظور بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر میزان درآمد کشاورزان اینمناطق ، داده های مربوط به میزان برداشت و سود حاصل از برداشت عمده ترین محصولات کشاورزی منطقه صدوق استان یزد و داده های بارش و دمای مربوط به سال های 1731 تا 1710 ، با استفاده از مدل ریکاردینی و روشرگرسیون خطی چند متغیره، در محیط نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد، بین درآمد کشاورزان و تغییر اقلیم همبستگی معنی دار وجود داشته و مدل دارای ضریب همبستگی 10 درصد بودهاست. از طرفی بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین تک تک پارامترهای اقلیمی موجود در مدل و سود نشان داد،بیشترین همبستگی مربوط به حاصل ضرب دما و بارش در فصل رشد گیاهان بوده است. بر اساس این یافته ها می توان گفت، افزایش دما و کاهش بارش به خصوص در فصل کاشت، موجب کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزیشده است، این نتایج قابل تعمیم به گیاهان مرتعی نیز بوده و به دلیل عدم وجود محدودیت سرما در منطقه، هر چه دما افزایش و بارش کاهش یابد محصولات گیاهی و به تبع آن، محصولات دامی نیز کاهش یافته است. بنابراین تغییر اقلیم می تواند در کاهش درآمد تاثیرگذار باشد و باید این مساله در برنامه ریزی های آینده آبخیزها در نظر گرفته شود