سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی حاجی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ا
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
بهزاد نیرومند – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

فرایندهای نیمه جامد از جمله روش های نوین تولید قطعات حساس و نزدیک به شکل نهایی است. از بین این فرایندها، فرایندسطح شیب دار به دلیل سادگی طراحی و کنترل، مورد توجه هرچه بیشتر برای تهیه دوغاب های نیمه جامد قرار گرفته است. دراین تحقیق به بررسی ریزساختار نمونههای تولیدی از مذاب نیمه جامد آلیاژ آلومینیم به روش سطح شیب دار خنک کننده پرداخته شده است. خصوصیات ریزساختار نهایی از جمله اندازه دانه و کرویت ذرات جامد اولیه تابعی از چندین پارامتر عمده فرایند شامل نرخ ریخته گری، زاویه سطح، طول سطح و فوق گداز اولیه میباشد. در این تحقیق تلاش شد تا با استفاده از روش آماری طراحی فاکتوریل دو سطحی رابطه بین برخی پارامترهای فرایند و خصوصیات ریزساختاری آلیاژ نیمه جامد آلومینیوم 6061 تولیدی توسط یک سیستم سطح شیب دار کوچک بررسی شود. نتایج به دست آمده نشان داد که با کاهش و افزایش همزمان دو عامل نرخ ریخته گری و طول سطح شیب دار، مناسبترین ریزساختار نهایی قابل دست یابی میباشد