سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین گودرزی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران،
حسین عربی –
محمدعلی بوترابی –
سیدحسین سیدین –

چکیده:

در این تحقیق، تاثیرعوامل فرایندی شامل ضریب اصطکاک و شعاع گوشه خارجی، بر توزیع کرنش و تناژ مورد نیاز فرایند اکستروژن آلیاژ 2024 آلومینیم در قالب با کانالهای زاویهدار هم مقطعECAP) با استفاده از شبیه سازی سه بعدی با روش اجزاء محدود توسط نرم افزارABAQUS مورد ارزیابی قرارگرفت. در قالب با زاویه بین دو کانال بمیزان 90 درجه، وابستگی تغییرات کرنش و تناژ فرایند به زوایای گوشه خارجی 0 و10و22/5 37 درجه و ضریب اصطکاک 0و0/05و0/1 تعیین گردید. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که مهمترین عامل مؤثر بر توزیع کرنش، زاویه گوشه خارجی در محل تقاطع دو کانال بوده در حالیکه عامل اصلی در افزایش تناژ فرایند، ضریب اصطکاک است. همچنین مشخص گردید که ایجاد ناحیه مرده در گوشه قالب که سبب افت کرنش اعمالی میشود، در حضور اصطکاک کاهش مییابد. هندسه بهینه قالب در انتخاب گوشه خارجی و ضریب اصطکاک مناسب بمنظور کاهش تناژ، یکنواختی در توزیع کرنش معادل و کاهش ناحیه مرده در گوشه قالب، تعیین گردیدند. بمنظور اعتبارسنجی نتایج شبیه سازی از مقایسه نتایج محاسباتی کرنش با نتایج شبیه سازی استفاده شد که نتایج حاصله بطور متوسط با 3 درصد اختلاف از دقت قابل قبولی برخوردار بودند.