سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سارا تنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ابیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی اکبر سبزی پرور – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
صفر معروفی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

تبخیر و تعرق به عنوان مهمترین گزینه در تعیین نیاز آبی تحت تاثیر پارامترهای مختلف هواشناسی قرار می گیرد لذا بررسی تغییرات تبخیر و تعرق گیاه مرجع در زمان تغییر اقلیم حائز اهمیت می باشد پدیده انسو یکی از عوامل ایجاد تغییر اقلیم می باشد دراین مطالعه تاثیر پدیده انسو برمیزان تبخیر و تعرق مرجع شهر قزوین با استفاده از شاخص نینوی ۳/۴ مورد ارزیابی قرارگرفت. طول دوره اماری ۵۰ سال ۲۰۰۶-۱۹۵۷ می باشد ابتدا فازهای گرم النینو ، سرد لانینا و نرمال پدیده انسو شناسایی شد سپس همبستگی بین مقادیر تبخیر و تعرق مرجع ET0 و پارامترهای موثر بر ان مانند سرعت باد و کمبود فشار بخار اشباع با داده های دمایی منطقه نینوی ۳/۴ به دست امد. اختلاف میانگین سریهای زمانی به دست امده در ماههای تاثیر پذیر از پدیده انسو توسط ازمون من ویتنی در سطوح معنی داری ۹۵ درصد و ۹۹ درصد بررسی گردید.