سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راحله معافی پاشاکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور تاثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر وضعیت جوانه زنی کلزا و مقایسه مدت زمان های پرایمینگ بذر، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به اجرا درآمد. عواملمورد بررسی در این آزمایش عبارتند از: محلول های Kcl به میزان ۲گرم و ۴ گرم، محلول KNO3 به میزان یک گرم و ۲ گرم، پلی اتیلن گلیگول ۸۰۰۰ به میزان ۵ گرم و ۱۰ گرم و آب مقطر و مدت زمان خیساندن بذور در هریکاز محلول های مذکور، به مدت ۱۰ ،۵ و ۱۵ ساعت بوده است. نتایج نشان داد که، اثر کاربرد محلول های پرایم اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱% بر صفات سرعتجوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول گیاهچه، وزن تر ریشه چه، وزن تر ساقه چه، وزن خشکریشه چه، وزن خشکساقه ، وزن تر گیاهچه، ضریب آلومتریک داشته است ولی روی صفات دیگر اختلافی مشاهده نشد. از نظر مدت زمان خیساندن بذور در محلول پرایم، صفات وزن تر ریشه چه، وزن تر ساقه چه، وزن تر گیاهچه، وزن خشکریشه چه نیز تحتتاثیر تیمارها قرار گرفتند. همچنین اثر متقابل تیمارها روی صفاتطول ریشه چه، طول ساقه چه، طول گیاهچه، وزن تر ریشه چه، وزن تر ساقه چه وزن ترگیاهچه اختلاف معنی داری را با هم نشان دادند