سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا محمدی – فوق لیسانس علوم خاک دانشگاه تهران،
میرحسین میرسیدحسینی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه تهران
جعفر علی اولاد – کارشناس ارشد علوم خاک

چکیده:

جهت بررسی تاثیر پرایمینگ بذر در محلول های مختلف از نمکهای پتاسیم و اثرات آن بر سرعت و درصد جوانه زنی بذور کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. برای انجام آزمایشات جوانه زنی، ابتدا بذور در محلول های پتاسیم KH2PO4, KNO3, KCl, K2SO4 با غلظت های 2،1 و 3 درصد و به مدت 18،12 و 24 ساعت خیسانده شدند، بدین ترتیب بذور مورد تیمار پرایمینگ قرار گرفتند. در مرحله بعد برای هر واحد آزمایشی (پتری دیش) 20 عدد بذر پیش تیمار شده در داخل پتری دیش های استریل شده قرار داده شدند و قابلیت جوانه زنی بذور بر طبق روش اتحادیه بین المللی آزمون بذر ISTA مورد بررسی قرارگرفت و در پایان سرعت و درصد جوانه زنی محاسبه گردید. نتایج تجزیه و تحلیل های آماری در مرحله جوانه زنی نشان داد که پرایمینگ بذر باعث افزایش سرعت و درصد جوانه زنی بذور پرایم شده نسبت به بذور شاهد می شود. اثرات سطوح مختلف محلول های غذایی پتاسیم، غلظت محلول ها و مدتزمان پرایمینگ بر سرعت و درصد جوانه زنی بذور کلزا در سطح 5درصد معنی دار گردید. درمجموع از بین تیمارهای اعمال شده تیمار 2% 12 KH2PO4 ساعت پرایمینگ بیشترین سرعت جوانه زنی و تیمار 1% 24 KH2PO4 ساعت پرایمینگ بیشترین درصد جوانه زنی را داشتند