سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – دکترای ژئومکانیک، عضو هیئت علمی دانشگاه بی نالمللی امام خمینی(ره)
شیروان سازنده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه بی نالمللی امام خمینی(ر
داود زارع – لیسانس عمران (سد و شبکه)، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

تغییرات شبکه جریان آب زیرزمینی و افزایش هد آب در تکی ه گاهها و پی سد پس از آبگیری سدها از تبعات منفی احداث سد محسوب می شود. به منظور جلوگیری از پیامدهای منفی آن مانند افزایش فشار برخاست و خطرات پایداری، فرسایش شالوده و شکست هیدرولیکی و فرار آب مخزن، روشهای مختلفی اتخاذ م ی شود که احداث پرده آ ببند یکی از این تدابیر است. سیستم های جریان آب در حالتهای خیلی ساده ب ه طرق ریاضی قابل تحلیل اند. در این میان کاربرد روشهای عددی در پروژه های عمرانی از دیرباز رواج داشته است. در این مقاله تأثیر پرده آ ببند بر روی خطوط جریان و توزیع فشار منفذی در هر تکیه گاه و پی سد کارون ۴ به کمک نرم افزارFLAC بررسی شده است. برای مدل سازی در هر تکیه گاه و پی سد کارون ۴، از یک مقطع عرضی استفاده شده است . پرده آب بند به صورت دیواره ای با نفوذپذیری بسیار پائین تا عمق بهینه تعبیه شده سپس خطوط جریان و توزیع فشار منفذی در تکیه گاهها و پی سد در حالت قبل از احداث پرده آب بند و بعد از احداث پرده با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج این تحقیق حاکی از این است که احداث پرده آب بند با عمق بهینه باع ث تغییر مسیر خطوط جریان به میزان قابل توجه می شود. در صورتی که پرده آب بند در تکیه گاهها و پی سد کارون ۴ با عمق لازم به سازند پابده دوخته شود، باعث کاهش فشار منفذی به میزان قابل توجه در پائین دست ساختگاه سد می گردد.