سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا سادات راه پیما – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه اصلاح نباتات
احمد معینی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه اصلاح نباتات
مریم جعفرخانی کرمانی – کرج، موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:

در این تحقیق اثر پیش تیمارهای سرمایی، گرمایی، مانیتول و نیز تاثیر تغییراتی در میزان و نوع نیتروژن محیط کشت بر روی کشت بساک تعدادی از ارقام تجاری رز (Rosa hybrida) بررسی شده است. این بررسی طی یک آزمایش فاکتوریل با 3 فاکتور پیش تیمار در 5 سطح (بدون پیش تیمار، پیش تیمار سرمایی، گرمایی، مانیتول (0/3 مول) و مانیتول-سرما)، رقم در 3 سطح (Chrysler Imperial و Lawinia ,little chief) و محیط کشت در 5 سطح ( محیط کشت پایه ،MS افزایش پرولین و گلوتامین به محیط کشت پایه (MSP) افزایش تنها کازئین هیدرولیزات به محیط کشت پایه ،((MSC) کاهش نیتروژن معدنی و کاهش آهن محیط کشت پایه (TNI) کاهش نیتروژن معدنی و نیتروژن آلی محیط کشت پایه ((TNP) انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین میزان کالوس زایی مربوط به رقم Little chief با پیش تیمار مانیتول در دمای 20 درجه سانتیگراد به مدت 4 روز (پیش تیمار مانیتول) و یا در دمای 4 درجه سانتیگراد به مدت یک هفته (پیش تیمار مانیتول- سرما)، همچنین محیط کشت TNP با پیش تیمار مانیتول- سرما و نیز با رقم Little chief بوده است.