سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی جنیدی جعفری – مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران
منیره السادات غفوری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
فریبا لطیفی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه مدیریت

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف میزان تاثیر پیوندهای رابطه مند ( مالی اجتماعیو ساختاری ) بر وفاداری مشتریان کلیه بانک ملت در شهر تهران انجام گرفتها ست جهت اجرا با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی نمونه ای متشکل از 183 نفر از مشتریان کلیدی بانک ملت در شهر تهران با بهره گیری از ابزارهای اماری توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرارگرفته اند نتایج به دست آمده نشان میدهند که پیوندهای اجتماعی و ارزشهای عملیاتی بر ارزشهای لذتی دارای تاثیر مثبت می باشند تاثیر مثبت پیوندهای ساختاری برارزشهای عملیاتی نیز تایید گردید همچنین نتایج نشان میدهند که هر دو گروه ارزشهاه عملیاتی و لذتی، بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت دارند.