سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد محمدزاده نوری – -دانشجویان کارشناسی ارشد خاکشناسی و باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع ط
زهرا نعمتی لافمجانی –

چکیده:

هم اکنون طرح های استفاده از کمپوست به عنوان کود آلی در مقیاس وسیع همگام با توسعه صنعت در حال اجرا می باشد، زیرا این باور در مورد کودهای آلی وجود دارد که این مواد فراورده های طبیعی اصیل و بی خطر هستند که به تنهایی می توانند جهت پایداری نظام کشاورزی موثر باشند. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی شامل دو منبع کود آلی(کمپوست زباله شهری آمل و کود گوسفندی) به میزان 3 گرم کود آلی در کیلوگرم خاک و دو مقدار سولفات منگنز( 0 و 10 میکروگرم در گرم خاک) در سه تکرار به مدت 10 هفته درگلخانه ایستگاه تحقیقات زراعی بایعکلاء بر روی گیاه سویا، به اجرا در آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که در مجموع کودهای آلی تاثیر معنی داری در سطح 1 درصد بر غلظت عناصر غذایی خاک داشتند و بیشترین جذب عناصر غذایی در خاک حاوی کود کمپوست صورت گرفت. مقادیر منگنز تاثیر معنی داری بر غلظت عناصر غذایی خاک نداشت. اثرات متقابل کودهای آلی و منگنز معنی دار نشدند اما مقایسه میانگینهای تیماری از طریق آزمون دانکن نشان داد تیمار EMn10 بیشترین غلظت(آهن، روی، مس) و تیمار SMn10 بیشترین غلظت نیتروژن خاک را از خود نشان دادند