سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی ارشد – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
اسماعیل چمنی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر خصوصیات رویشی و گلدهی گل اطلسی رقم ‘Dream Neon Rose’ اجرا شد. در این آزمایش بذرهای گل اطلسی رقم ‘Dream Neon Rose’ در محیط کشت های حاوی صفر، 40,20 و 60 درصد ورمی کمپوست کشت شد. محیط کشت پایه در این آزمایش شامل 3 قسمت خاک و یک قسمت ماسه بود. در ابتدا محیط های کشت تهیه، و بذور گل اطلسی در محیط های تهیه شده کشت شد. قبل از کشت بذور ویژگی های محیط های کشت شامل خصوصیات فیزیکی و میزان عناصر غذایی آنها اندازه گیری شد. پس از سبز شدن گیاهان، میزان برداشت عناصر غذایی توسط اندام هوایی گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه زمان گلدهی و تعداد گل با تیمار شاهد و تیمار حاوی پیت(مخلوط 3 قسمت خاک و یک قسمت ماسه و 30%پیت بعنوان شاهد) مقایسه شده ومناسب ترین نسبت اختلاط ورمی کمپوست در محیط های کشت گلدانی تعیین شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین وزن تر و خشک، تعداد برگ، تعداد گل به ترتیب از محیط کشت حاوی 20 و 40% ورمی کمپوست و کمترین آنها از محیط کشت حاوی 60% خزه اسفاگنوم حاصل شد. کاربرد ورمی کمپوست در مقایسه با شاهد به طور معنی دار باعث کاهش زمان گلدهی در اطلسی گردید. و زودترین گلدهی در محیط کشت حاوی 20% ورمی کمپوست حاصل شد کاربرد ورمی کمپوست در مقایسه با شاهد به طور معنی دار باعث افزایش مقادیر عناصر نیتروژن، فسفر، پتایسم، منیزیم و کلسیم در اندام های هوایی گیاه شده ولی این افزایش در مورد کلسیم در سطح 5%معنی دار نبود