سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی مواد، نج
ابراهیم کرمیان – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی مواد، نج فآباد، ایران
مجتبی نصراصفهانی – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی مواد، نج فآباد، ایران

چکیده:

در این تحقیق پودر کاربید سیلیسیم با استفاده از مخلوط سیلیس، دوده و منیزیم به روش سنتز احتراقی تولید شد. سیلیس به صورت پودری و با اندازه ذرات مختلف در مقیاس میکرون و زیرمیکرون مورد استفاده قرار گرفت. با بهر هگیری از بررسیالگوی تفرق اشعه ایکس مشخص شد که کاربید سیلیسیم نانو ساختار در هر سه حالت مختلف از ذرات سیلیس قابل تولید است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص شد نانو ذرات کاربید سیلیسیم با استفاده از پودر سیلیس میکرونیزه قابل تولید است اما زمانی م یتوان حجم قابل توجهی از نانو ذرات کاربید سیلیسیم بدست آورد که از پودر سیلیس با اندازه ذرات زیر میکرون استفاده گردد