سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی حمدی شنگری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدمصطفی مومن زاده شوشتری – دانشجوی کارشناسی رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
کاظم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
مهدی کاظمی نیا – دانشجوی کارشناسی رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری برظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ ازمایشی به بلوکهای کامل تصادفی که تیمارهای ازمایشی شامل کود ۱۵ ، ۳۰ و ۴۵ تن در هکتار، کمپوست زباله شهری کمپوست زباله شهری ۱۵، ۳۰، ۴۵ تن درهکتار غنی شده با ۵۰ درصد کود شیمیایی تیمار فقط مصرف کود شیمیایی ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار اوره و ۱۰۰ کیلوگرم درهکتار سولفات پتاسیم و فسفات امونیم وتیمار شاهد بدون مصرف کمپوست و یا کود شیمیایی در ۳ تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که نوع کود در تمام صفات به جز جمعیت علف هرز اثرش معنی دار شد. همچنین سطوح مختلف کمپوست توانستند برروی برخی صفات فیزیولوژیکی گیاهچه بر کود شیمیایی برتری نشان دهند. اما د مجموع مصرف ۳۰ تن کمپوست غنی شده در هکتار توانسته است موجب بهبود اکثر مولفه های رشدی مورد بررسی از جمله درصدظهور گیاهچه، سطح و محتوی کلروفیل برگ ارتفاع بوته و طول ریشه گردد.