سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا کشاورزافشار – دانشجوی دکتری
محمدرضا چایی چی – اعضای هیاًت علمی دانشگاه تهران
حسن مقدم – اعضای هیاًت علمی دانشگاه تهران
محمدرضا احتشامی – عضو هیاًت علمی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی خصوصیات کیفی علوفه شاخساره شلغم علوف های تحت تاًثیر استفاده کودهای مختلف فسفر و رژیم های کم آبیاری، آزمایشی در سال 1388 در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا شد. آزمایش به صورت کر تهای خرد شده و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اول عبارت بود از پنج سطح کم آبیاری (یک مرتبه آبیاری در زمان کاشت، آبیاری در زمان کاشت + آبیاری در آغاز تشکیل غده ها، آبیاری در زمان کاشت + آبیاری در آغاز تشکیل غده ها + آبیاری در آغاز گلدهی و آبیاری کامل در تمام دوره رشد بر اساس نیاز آبی گیاه) و عامل دوم عبارت بود از چهار سطح کودی (شاهد بدون کود، کود شیمایی فسفره به صورت کامل بر اساس آزمون خاک، 50 % کود شیمیایی + تلقیح بذر با باکتری سودوموناس سوی ههای 41 و 168 و تلقیح بذر با باکتر یهای سودوموناس به تنهایی). نتایج نشان داد تنش کم آبیاری منجر به کاهش قابلیت هضم و افزایش درصد پروتئین خام، کربوهیدرات محلول در آب و همچنین ADF شاخساره شلغم می شود. بالاترین کیفیت علوفه به لحاظ درصد ماده خشک قابل هضم، درصد پروتئین خام و کربوهیدرات محلول در آب نیز در تیمار کود تلفیقی ( 50 % کود شیمیایی فسفر+ کود زیستی) تولید شد