سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد محمدزاده نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی آزاد کرج
محمد معزاردلان – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدطاهر نظامی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی آزاد کرج
علی چراتی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

اغلب اراضی کشاورزی ایران را خاکهای مناطق خشکو نیمه خشک با مواد آلی کمتر از یکدرصد تشکیل می دهند. استفاده از کودهای آلی نظیر کود دامی، کود کمپوست و … باعث بهبود خواصفیزیکی و شیمیایی ، حاصلخیزی خاکو در نتیجه افزایش رشد گیاه می شوند. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی شامل سه منبع کود آلی(کمپوست آمل،ورمی کمپوست،کود دامی) به میزان ۳ گرم کود الی در کیلو گرم خاک و دو مقدار سولفات منگنز( ۰ و ۱۰ میکرو گرم در گرم خاک) در سه تکرار به مدت ۱۰ هفته در مزرعه ایستگاه کشاورزی قراخیل قائمشهر برروی گیاه سویا ، به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که کودهای آلی بر میزان کلروفیل و غلظت عناصر غذایی (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منگنز و روی) تاثیر معنی داری در سطح ۱ درصد داشت و مقادیر منگنز تاثیر معنی داری بر میزان کلروفیل و غلظت عناصر غذایی سویا نداشت