سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رقیه آقایی – دانشجوی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – دانشجوی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالله حسن زاده تپه – استاد یار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

بمنظور بررسی تاپیر کودهای زیستی بر روی عملکرد،اجزای عملکرد و درصد روغن کدوی تخمه کاغذی ، آزمایشی سال زراعی 1387 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 13 تیمار کودی در تکرار اجرا شد . تیمارهای کودی شامل کود دامی ،فسفاته بارور 2 نیتروکسین ، تیو باسیوس ،شاهد، npk و بقیه ی تیمارها مخلوطی از کودهای مذکور بودند . در این آزمایش 33 صفت کدوی تخمه کاغذی مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنا داری بین تیمارها در سطح احتمال یک درصد وجود داشت . مقایسه میانگین صفت عملکرد دانه ، درصد روغن و پروتئین ،عملکرد بیولوژیکی ،شاخص برداشت و غیره نشان داد که تیمار کودی سیزدهم که مخلوطی از کودهای دامی ، فسفاته ،بارور 2،نیتروکسین و تیو باسیلوس بود در گروه A این تیمار را برای افزایش کمی و کیفی تولید کدوی تخمه کاغذی توصیه نمود .