سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل توسلی – دانشجوی دکتری اکولوژی دانشگاه زابل
احمد قنبری – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
یوسف پای گذار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
احمد احمدیان – دانشجوی دکتری اکولوژی دانشگاه زابل

چکیده:

این آزمایش در سال 1386 در مزرعه ای واقع در 5 کیلومتری غرب شهر شیروان، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار شامل: عدم کوددهی (A1)، صد درصد کود شیمیایی (A2)، صد درصد کود دامی (A3)، محلول پاشی عناصر ریزمغذی (A4)، پنجاه درصد کود شیمایی+ 50 درصد کود دامی (A5)، صد درصد کود شیمیایی+محلول پاشی عناصر ریزمغذی (A6)، صد درصد کود دامی+محلول پاشی عناصر ریزمغذی (A7) و 50 درصد کود دامی+ 50درصد کود شیمیایی+ محلول پاشی عناصر ریز مغذی (A8) در سه تکرار انجام شد. عملکرد گل تازه، گل خشک، میزان و عملکرد اسانس گل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین عملکردگل تازه و گل خشک از تیمار A6 حاصل شد و بین این تیمار با تیمار A2 تفاوت معنی داری وجود نداشت. بیشترین میزان درصد اسانس گل از تیمار A5 حاصل گردید. بیشترین مقدار عملکرد اسانس نیز از تیمار A8 حاصل شد و بین این تیمار با تیمار A5 تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به طور کلی نتایج کودهای شیمیایی در تلفیق با کودهای دامی می توانند منجر به بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه در مقایسه با کاربرد جداگانه هر یک از آنها شوند.