سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحیم محمدیان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)
بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات ، دانشگاه تبریز)

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی کودهای میکرو المنت بر روی عملکرد سیب زمینی ، آزمایشی طی سال های 84 و 85 در مزرعه ای در منطقه باسمنج شهرستان تبریز با استفاده از 6 تیمار کودی شامل تیمار اول : فوسامکو ( ازت 10 درصد ، منیزیم 1900 پیپیم ، روی 200 پیپیم،فسفات 4/ 4 درصد ، منگنز 1400 پیپیم ، آهن 80 پیپیم ، پتاسیم 7درصد ، مس 1100 پیپیم و مولیبدن 30 پیپیم ) با غلظت یک لیتر در هکتار ، تیمار دوم با فوسین آهن ( 7/ 7) تیمار سوم ، فوسین روی ( 70 %) یک لیتر در هکتار ،تیمار چهارم فوسین منگنز ( 30 %) دو لیتر در هکتار ،تیمار پنجم فوسین بر ( 15 %) 5/ 3 لیتر در هکتار و تیمار ششم شاهد (بدون مصرف کود مایع ) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گردید. زمان محلول پاشی در دو نوبت 4 برگی و قبل از گلدهی صورت گرفت.در این تحقیق صفاتی چون اندازه برگ ، ارتفاع بوته ، تعداد غده در بوته ، اندازه متوسط بوته ها ، وزن غده در بوته و ماده خشک با استفاده از 10 نمونه از هر پلات و عملکرد در پلات اندازهگیری شد.نتایج تجزیه واریانس تیمارهای کودی از لحاظ صفات فوق نشان داد اختلاف بین تیمار ها از لحاظتعداد غده ، وزن غده وعملکرد معنی دار بود بدین معنی که انواع کودهای میکرو المنت بر روی عملکرد و اجرای عملکرد تاثیر متفاوت داشته اند.مقایسه میانگین تیمارها از لحاظ صفاتی چون تعداد غده و وزن غده در واحد تک بوته و عملکرد کرت به روش دانکن نشان داد مصرف انواع میکرو المنت ها نسبت به شاهد (عدم مصرف ) باعث افزایش عملکرد بطور معنی دار شده است که می توان اظهار نمود افزایش عملکرد سیب زمینی با مصرف میکرو المنت ناشی از افزایش وزن غده و تعداد غده در بوته ممکن شده است و بیشترین عملکرد از تیمارهای محلول پاشی روی و آهن حاصل گردیدکه نسبت به سایر تیمارهای کودی اختلاف معنی دار داشت و نسبت به شاهد (عدم مصرف میکروالمنت) افزایش معادل 6 تن در هکتار را نشان داده بود