سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن اکبری – استادیار، دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه گیلان
مصطفی ابراهیم پور ازبری – استادیار، دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه گیلان
محدثه کشاورز گیلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

در طول سال های اخیر مطالعات مربوط به کیفیت خدمات علاقه بسیاری را در بین محققان بازاریابی خدمات به خود جلب کرده است که ازقدمتی 20 ساله برخوردار است (بحرینی و همکاران، 1388 ). همان طور که می دانیم کیفیت خدمات برتر یک سازمان را قادر می سازد تا خودرا از دیگر رقبا متمایز سازد و در مقایسه با آن ها یک سری مزایای رقابتی به دست آورد. هم چنین کیفیت در آموزش عالی و نظام دانشگاهیهم از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بحث کیفیت در آموزش عالی، همانند بسیاری از مسائل تعلیم و تربیت، بحثی گسترده استو اختلاف نظرهایی درباره ی آن وجود دارد برخی از صاحب نظران کیفیت هر نظام آموزشی را مترادف با توانایی به دست آوردن نتایج مطلوبمی دانند و برخی دیگر کیفیت نظام آموزشی را مترادف با کارآیی آن می دانند و کیفیت را سبب افزایش بهره وری می دانند به هر حال،هنگامی که صحبت از کیفیت دانشگاه به میان می آید، ارزشیابی عملکردهای نظام آموزشی مطرح می شود (پازارگادی 1998 ) (رحمانی، فتحی، 1387).