سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه آذین فر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، گروه حسابداری.ایران
سیدمجتبی صالحی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.ایران

چکیده:

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. بدهی های با سررسید کوتاه تر می تواند عدم تقارن اطلاعات و انتخاب نامطلوب سرمایه گذاری ها را کاهش دهد و کارایی سرمایه گذاری را بهتر کند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های مربوط به آن ها در طول سال های 1386 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. در این تحقیق محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از سه طریق (تغییردر حساب های دریافتنی، تعهدات احتمالی و سرمایه در گردش) انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داده است که بین سررسید بدهی کوتاه مدت و سرمایه گذاری بیشتر از واقع رابطه منفی و معناداری وجود دارد