سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه جزقاسمی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی -باغبانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

انتخاب روش هایی در جهت افزایش سرعت جوانه زنی بذر و بهبود کیفیت استقرار گیاه, مرحله گلدهی را تسریع کرده و باعث افزایش عملکرد تولیدی خواهد شد. هدف از این آزمایش تاثیر برگ گیاه بابا آدم نسبت به مواد شیمیایی مختلف بر جوانه زنی بذر گل حنا و کیفیت استقرار آن می باشد. این آزمایش در سال 1387 به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور محیط کشت(برگ بابا آدم, پتری دیش) و مواد شیمیایی(هیپوکلریت سدیم, اسید سیتریک و آب مقطر) در 3 تکرار اجرا گردید. در طول اجرای آزمایش صفات متعددی از جمله تعداد روز مورد نیاز تا جوانه زنی بذر, میانگین روز لازم برای ظهور ریشه چه, میانگین روز لازم برای ظهور ساقه چه, درصد سازگاری گیاهچه ها پس از انتقال به محیط کشت و طول ساقه پس از انتقال گیاهچه ها اندازه گیری گردید. داده های حاصل توسط نرم افزار MSTATC تجزیه واریانس شده و مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از برگ بابا آدم تاثیر معنی داری داشته و مدت زمان جوانه زنی بذر را به 3 روز کاهش داده است و همچنین تاثیر معنی داری در افزایش درصد سازگاری گیاهچه ها و طول ساقه ها پس از انتقال به محیط کشت اصلی دارد در نتیجه می توان استفاده از برگ بابا آدم را برای جوانه زنیسریع تر و بهبود کیفیت استقرار گل حنا به کشاورزان و تولید کنندگان گل توصیه نمود.