سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

عرفانه راسخ جهرمی – عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور
فریبا عابدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

چکیده:

تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد و اغلب کشورها بر اساس رشد اقتصادی به توسعه تجارت و تولید محصولات کشاورزی می پردازند.در این تحقیق اثر درامد جهانی، نرخ ارز و قیمتهای نسبی صادراتی محصولات کشاورزی بر تابع تقاضای صادرات وهمچنین تاثیر درآمد ملی، نرخ ارز و ق یمتهای نسبی وارداتی محصولات کشاورزی بر تابع تقاضای واردات این محصولات با استفاده از روش همگرایی خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL طی دوره ی ۸۶-۴۲ بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق بدست آمده از برآورد تابع تقاضای صادرات محصولات کشاورزی؛ متغیرهای درامد ج هانی و نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی دار و قیمتهای نسبی صادراتی، تاثیر منفی و معنادار بر تابع صادرات داشته است . همچنین در تابع تقاضای واردات محصولات کشاورزی؛ متغیر درآمد ملی تاثیر مثبت و معنادار و قیمتهای نسبی وارداتی و نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر تابع تقاضای واردات ایران داشته است