سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام فروزنده – دانشجوی دکتری روان شناسی
منوچهر ستاری نائینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

چکیده:

موجودات زنده بطور پیوسته درمعرض میدان مغناطیسی طبیعی زمین که حدود ۲۰ تا ۷۰ میکروتسلا درسطح زمین است قرا رداشته و با آن سازگار شدهاند اما امروزه انسان درمعرض الودگی های زیستی فراوانی از جمله میدانهایمغناطیسی که بطور چشمگیری قوی تر از میدان مغناطیسی زمین هستند قرار دارد و بررسی تاثیرات منفی احتمالی چنین مواجهه هایی نقطه عطف بسیاری از پژوهشها قرارگرفته است هدف این پژوهش ازمایشگاهی بررسی تاثیر میدان مغناطیسی ثابت بریادگیری اجتنابی در موش کوچک ازمایشگاهی بود به این منظور موشهای نر بالغ نژآد NMRI بطور تصادفی د رگروه های ازمایش و گواه قرار داده شدند. نتایج نشان داد که مواجهه ی کوتاه مدت با میدان ثابت مغناطیسی با شدت ۵۰ گاوس بریادگیری اجتنابی موشها تاثیر منفی معنادار ندارد.