سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صدیقه لطفی – استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
الهه ایمانی – دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

چکیده:

سالیان متوالی است که از یک سو شهرداری های کشور با فروش تراکم سعی در تنظیم دخل و خرج سازمان خویش اندو از سوی دیگر افزایش جمعیت شهری، کمبود زمین و قیمت بالای آن متراکم سازی را امری ضروری و غیرقابلاجتناب کرده است. هدف این تحقیق بررسی اثرات فروش تراکم در یکی از شهرهای شمال کشور (بابلسر) می باشد .اقتصاد این شهر مبتنی بر گردشگری دانشگاهی و همچنین فعالیت های خدماتی به حوزه نفوذ روستاهای مجاوراست. روش تحقیق مبتنی بر رویکردهای توصیفی تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جهتجمع آوری اطلاعات و داده ها مطالعه پیمایشی صورت پذیرفته است. با بررسی نهادهایی موثر در فروش تراکم بهمطالعه توزیع فروش تراکم در سطح شهر پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که تصمیم گیری در مورد تراکمساختمانی امروز تایع اصول و روابط شهرسازی نبوده و به همین دلیل موجب مشکلاتی از قبیل ترافیک شهری، سطحسرویس دهی نامطلوب معابر، تصادفات، آلودگی هوا، معضلات فرهنگی اجتماعی و… شده است.