سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

رامبد باران دوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

توجه به مدیریت فرایندهادرنظام های جدید مدیریتی از نکات مهم توفیق برشمرده می شود.فرایندآموزش نیزازجمله این قبیل فرایندهای مدیریتی است که برای توفیق بیشتر می توان آن را تجزیه وتحلیل نمود .دراین فرایندکه موضوع اصلی بررسی مقاله حاضراست،عوامل متعددی برای انحراف ازبرنامه هاوانتظارات آموزشی – عملیاتی دانش آموختگان رشته های مدیریت مشاهده شده است .دراین مقاله ضمن بررسی مراحل فرایندآموزش،نقاط احتمال ی ایجاد انحراف در برنامه رامورد واکاوی قرار می دهد و از این رهگذ ر چالش های پیش روی آموزش عالی در حوزه را تحلیل می نماید