سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرام صداقت خور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،
حسین حکم آبادی – موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

کیوی از میوه های نیمه گرمسیری است که مقاومت آن به سرما بیش از مرکبات است. در این آزمایش مقاومت جوانه های کیوی به سرما ازطریق آزمون نشت یونی مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب بلوکهای تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول در این آزمایش رقم کیوی در سه سطح شامل ارقام هایوارد؛ آبوت؛ و نر هایوارد (ماتوآ) و فاکتور دوم اعمال تیمار سرما در 4 سطح ( 0، 4- ، 8- و 12 – درجه سلسیوس) در نظر گرفته شد. بعد از اعمال هر تیمار میزان pH محلول نشت یافته اندازه گیری و مورد تجزیه آماری قرار گرفت. براساس تجزیه واریانس داد هها، اثر سطوح مختلف سرما بر pH محلول نشتی معنی دار بوده است. در حالی که اثر رقم بر pH در برخی موارد معنی دار نبوده است