سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد سامانی – کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات و کارشناس ارشد خاک و آب مرکز تحقیقات ک
مهرنوش اسکندری تربقان – کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات و کارشناس ارشد خاک و آب مرکز تحقیقات ک

چکیده:

به منظور بررسی تحمل نسبی ارقام پیشرفته کلزا به تنش گرما و خشکی آخر فصل، توصیه و معرفی ارقامی با دامنه سازگاری وسیع، در این آزمایش 12 ژنوتیپ امیدبخش کلزا در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، در ایستگاه تحقیقات ایرانشهر تحت شرایط تاریخ کاشت نرمال، قطع آب بهاره و کشت دیر هنگام به مدت دو سال زراعی 84-1383 و 85-1384 مورد مقایسه قرار گرفتند نتایج آزمایش نشان داد متوسط تعداد دانه درخورجین ژنوتیپها در شرایط نرمال 25/0 در شرایط قطع آب 24/2 و در شرایط دیرکاشت معادل 20/4دانه در خورجین بود. بیشترین وزن هزار دانه ژنوتیپها معادل 3/40 گرم در شرایط نرمال تولید شد. وزن هزار دانه ژنوتیپها در شرایط قطع آب معادل 3/3 گرم و در شرایط کشت دیرهنگام معادل 3/2 گرم بود. همچنین متوسط عملکرد دانه ژنوتیپ ها در شرایط خشکی 107/6 و در آزمایش دیرکاشت 693/1 کیلوگرم در هکتار نسبت به شرایط نرمال کاهش یافت. مقایسه شاخص فیشر نشان داد که بین ژنوتیپها از نظر شاخص حساسیت به خشکی تفاوت وجود دارد. تجزیه پایداری ومقایسه به روش رنک عملکرد ژنوتیپهای مختلف نشان داد که هیبرید Hyola401 تحت شرایط مختلف نسبت به سایر ژنوتیپها برتری دارد. این هیبرید با عنایت به زودرسی از شرایط تنشزای انتهای فصل اجتناب و با توجه به پتانسیل عملکرد بالا در تمامی مناطق خشک و نیمه خشک کشور از جمله ایرانشهر جهت کشت توصیه میگردد