سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل قلی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه

چکیده:

به منظور تاثیر تراکم بوته آفتابگردان رقم آذرگل برروی صفات کیفی، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقات کشاورزی ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی انجام شد. این آزمایش به صورت طرح کرتهای یک بار خرد شده در قالب بلوکهای کاملا تصادفی درچهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. فاکتور اصلی شامل سه فاصله ردیف ( 45 و 60 و 75 سانتیمتر) و فاکتورهای فرعی شامل 4 فاصله بوته روی خط (15، 20، 25 و 30)سانتیمتر بود. صفات درصد روغن، عملکرد روغن، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین در تیمارهای آزمایشی مورد مقایسه آماری قرار گرفتند نتایج نشان داد که تفاوت درصد روغن و عملکرد روغن در فواصل خطوط کاشت در سطح احتمال 1% معنیدار بود و صفات درصد پروتئین و عملکرد پروتئین در اثرات فرعی و اثرات متقابل تیمارها اثرات معنیداری نشان ندادند. بر اساس نتایج بدست آمده از نظر بیشترین مقدار درصد روغن، عملکرد روغن، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین، مناسب ترین تراکم بوته برای آفتابگردان رقم آذرگل با عملکرد دانه حدود 3669 کیلوگرم در هکتار با ترکیب تراکم 25*75 سانتیمتر میباشد که برای مناطق با شرایط آب هوایی ارومیه و مشابه قابل توصیه است .