سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد نصری – استاد یار،گروه زراعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
منصوره خلعتبری – پژوهشگرکشاورزی

چکیده:

یکی از روشهای افزایش عملکرد در واحد سطح ، افزایش تراکم کاشتدر متر مربع می باشد .این تحقیق به منظور بررسی تاثیر استفاده از سیلیس برمیزان تراکم کاشت در برخی از صفاتزراعی هیبرید کلزا Hyola-42 به صورتفاکتوریل با طرح پایه بلوکهایکامل تصادفی در سال زارعی ۸۷-۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ورامین – پیشوا در قلعه سین اجرا شد . در این پژوهشعامل های مورد بررسی عبارتند از: تراکم کاشت در ۳ سطح : ۵۰۰ هزار بوته در هکتار A1 و ۶۵۰ هزار بوته در هکتار A2 و۸۰۰ هزار بوته در هکتار A3 و برگ پاشی سیلسیم در سه غلظت: بدون برگپاشی (شاهد B1 و برگ پاشی با غلظت ۳ در هزار B2 برگپاشی با غلظت ۶ در هزار B3 نتایج حاصل نشان داد بالاترین عملکرد دانه از تیمار برگپاشی سیلیسیم با غلظت ۶ در هزار با میانگین ۳۳۷۲/۳ کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد با متوسط ۲۴۰۰ کیلوگرم در هکتار برتری ۲۸/۹ درصدی را نشان داد.