سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید گایکانی – باشگاه پژوهشگران جوان اراک
نوراله عبدی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید ترنج زر –
حمیدرضا میرداودی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

به منظور بررسی میزان ترسیب کربن تیپهای گیاهی دست کاشت Atriplex canescens وHaloxylon persicum درشمال غربی کویر میقان انتخاب شدند و درهر تیپ مقدار کربن الی بیوماس هوایی زیرزمینی لاشبرگ و خاک و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک دردو عمق ۱۵-۰ و ۳۰-۱۵ مورد بررسی قرارگرفت درتیپ گیاهی Atriplex canescens مقدار کربن آلی خاک درعمق اول بیشتر از عمق دوم بود ولی درتیپ گیاهی Haloxylon persicum مقدار کربن آلی خاک درعمق دوم بیشتر بود هرچند که از نظر آماری اختلاف معنی دار نشان نداد کل کربن آلی خاک ترسیب شده درعمق ۳۰-۰ سانتیمتری تیپ گیاهی Atriplex canescens 23/58 و درتیپ گیاهی Haloxylon persicum 19/78 تن درهکتار بود درتیپ گیاهی Atriplex canescens مقدار کل ترسیب کربن ۲۶/۰۷ تن درهکتار و درتیپ گیاهی Haloxylon persicum این مقدار ۲۵/۲۱ تن درهکتار بود.