سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسن خوشگفتارمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
غلامرضا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد حسین حامدی – استاد، گروه مهندسی مکانیک، حرارت وسیالات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید عمیدپور – دانشیار، مدیرگروه مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

استفاده از آب شیرین کن در یک نیروگاه باعث استفاده موثر از اگسرژی سوخت، کاهش تلفات و بهبود اقتصادی نیروگاه می شود . مدلسازی ترمودینامیکی سیستم کوپل شده از دیدگاه اقتصادی به منظور تعیین شرایط بخار مانند دما، کیفیت، کمیت و نقطه استخراج آن در حالت بهینه اقتصادی به نحوی که به جای برق، آب تولید شو د، مورد اهمیت می باشد. برای این کار استفاده از بهینه سازی ترمودینامیکی برای تولید آب شیرین یا بخار اجتناب ناپذیر است. نقطه بهینه جایی است که کمترین هزینه سالیانه را دارا باشد . در ابتدا سیستم تولید بخار و کار برای یافتن دمای بهینه بخار بر اساس تابع هزینه بخار بررسی میشود. سپس سیستم تولید بخار با توجه به قیمت بخار در دماهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا نقطه بهینه بر اساس کمترین هزینه آب تعیین می شود. در نهایت با توجه به دمای بخار تعیین شده در حالتهای قبل، دمای بهینه تعیین می شود. برای شبیه سازی از نرم افزار Thermoflow استفاده شده است.