سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج
اسماعیل صلاحی – دکترای مواد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج
ایمان مباشرپور – دانشجوی دکتری رشتهی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

چکیده:

در مقالهی حاضر، از نانولولههای کربنی اکسید شدهی سطحی جهت حذف یونهای Cu(II) استفاده شده است.ابتدا مشخصات MWCNTs بکمک XRD و BET،TEM تعیین شد سپس MWCNTs به مدت 24 ساعت در اسید نیتریک نگهداری شده تا به صورت سطحی اکسید شود.اثر دما 25 ، 45 و 65 درجه ی سانتیگراد )، به عنوان تابعی از زمان تماس جاذب با محلول 5 ، 10 ، 20 ، 30 ، 60 و 120 دقیقه در غلظت اولیه 20pmm و سرعت هم زدن و ph ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشها نشان داد، زمانی کمتر از 40 دقیقه برای رسیدن به تعادل کافیست و با افزایشدمای محلول، میزان جذب یونهای مس از محلول افزایش مییابد . محاسبات مربوط به ترمودینامیک جذب نشان داد ΔG فرآیند جذب یونهای مس توسط MWCNTs منفی است که نمایانگر خودبهخودی بودن واکنش جذب است. مثبتبودن ΔH نیز ثابت کرد که فرآیند مذکور گرماگیر بوده است.