سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا مرندی – دانشکده فنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
منوچهر نیک آذر – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدجواد ابراهیمی زرندی – دانشکده شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

پسابهای اسیدی معادن که از آلاینده های شناخته شده زیست محیطی به شمار می روند با عـث مـرگ و میـر آبزیـان، تخریـب محیط زیست می گردند . لذا تصفیه آنها انکار ناپذیر است .
در این تحقیق پس از آنـالیز آب زهکـش اسـیدی معـدن مـس سرچـشمه اقـدام بـه حـذف فلـزات سـنگین بـا غلظـت بـالای ( آهن،مس،منگنز ) و سولفات با استفاده از لجن فاضلاب شهری در راکتورهای نا پیوسته با عملیات متوالی گردید .
حذف فلزات فوق در pH های(4/5-5, 6/5-7, 7-7/5, 7/5-8) با دبی 5ml/min انجام گردید . پس از مشخص شدن PH 7/5-8 بهینه ، حذف فلزات فوق در دبی های ml/min (5, 30, 60 ,120) انجام گردید و دبی بهینه (5,30) ml/min بدست امد.
درصد حذف بیولوژیکی فلزات سنگین ( آهن،،مس،،منگنز ) ، سولفات و کاهش بار آلودگی (BOD5)
به ترتیب نتایج زیر مشاهده شد .
درصد حذف در دبیml/min5 (%١٠٠ %٩٩/١٨ ، %٩٠/٨٨) ، %٩١/٤ و %٩٢/٣
درصد حذف در دبی ٣٠ml/min(%١٠٠،%١٩ / ٨٥ ،%٢٨ /٨٨) ، %٨٩/٣٧ و٥٣ /82 %