سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اکبر معتمدی مهر – استادیار دانشگاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
زهرا رفیعی رشت آبادی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه اکثر شهرهای جهان همزمان با رشد و توسعه فیزیکی خود با بروز انواع آسیب های اجتماعیمواجه می شوند. آمارهای مربوط به جرم و جنایت در شهرها به خصوص در شهرهای بزرگ معرفافزایش ناهنجاری هایی است که به نوبه خود از رشد بی رویه شهرنشینی نشأت گرفته است.بررسیتطبیقی آسیب های اجتماعی شهر ، به بررسی خصوصیات مشابه و متفاوت مکانها و کالبد شهر دربروز یا تشدید ناهنجاریها می پردازد. در همین ارتباط شهر رشت به دلیل داشتن ویژگی هایی چونناهمگن بودن جایگاه اجتماعی و اقتصادی، ناهمگونی درکاربری اراضی و پدیده های طبیعی موجود درسطح شهر مانند حاشیه رودخانه ها و و عملکرد ناصحیح ارگانها و نهادهای وابسته به زمین، ناهنجاری-های اجتماعی را محدوده های خاصی از سطح شهر نمایان کرده است. محله هایی همچون جماران، صفسر، کیژده، فخب چمار سرا ،علی آباد وزرجوب از لحاظ میزان جرایم در وضعیت نامناسبی قرار دارند.همچنین در تحقیق حاضر با استفاده از روشهای توصیفی وتحلیلی به بررسی تطبیقی آسیب هایاجتماعی با تاکید بر فضای کالبدی بین محلات مرکزی وحاشیه ای شهر رشت پرداخته ، تا ضمنشناسایی مکانهای آسیب پذیر در سطح شهر رشت به مقایسه شرایط مکانی و کالبدی محلات مذکور وجایگاه اقتصادی – اجتماعی هر کدام از آنها در رفتار و فعالیتهای افراد بپردازد.. نتایج تحقیق نشانمی دهد که عدم توجه به استفادهای بهینه از پدیده ای طبیعی ،پراکندگی فضاهای باز در سطح شهر وناهمگونی کاربری اراضی در افزایش آسیب های اجتماعی محلات مذکور موثر می باشد.