سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زهرا عابدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
منا سادات آقاسیدجعفرنظیری – کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست

چکیده:

حمل و نقل یکی از اجزا مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد درروند رشد و توسعه اقتصادی کشورها این بخش بسیار کلیدی می باشد از سویی مصرف بالای انرژی دربخش حمل و نقل درمقایسه با سایر بخشهای اقتصادی و نیز سهم بارزاین بخش درانتشار گازهای گلخانه ای تحقیق در زمینه هایمختلف اقتصادی محیط زیستی آن را الزامی می سازد دراین مقاله ضمن بررسی مصرف سوخت و کارایی در بخش حمل و نقل ریلی و جاده ای آلودگی های ایجاد شده هزینه های تخریب و هزینه های اجتماعی دراین دو بخش مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و مشخص شد که زیربخش حمل و نقل ریلی به لحاظ مصرف سوخت و کارایی بسیار کاراتر از زیربخش حمل و نقل جاده ای عمل می کند و هزینه هایتخریب و اجتماعی در زیربخش ریلی به مراتب کمتر از زیربخش جاده ای می باشد. براساس مطالعات بانک جهانی و سازمان محیط زیست هزینه هر تن آلاینده منتشر شده درزیربخش حمل و نقل ریلی و جاده ای بعنوان معیاری جهت مشخص شدن هزینه اجتماعی توسط این دو زیربخش درنظر گرفته شدهاست نتیجه بررسی نشان دهنده این نکته است که هزینه تخریب محیط زیست درزیربخش حمل و نقل ریلی در مقایسه با حمل و نقل جاده ای بسیار ناچیز است دراین راستا گسترش سیستم حمل و نقل ریلی میتواند گزینهمناسبی در توسعه بخش حمل و نقل قلمداد گردد.