سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا محبوبی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
نورمحمد آبیار – عضو هیئت علمی و پژِوهشگر اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ط

چکیده:

این پرسش همواره برای سیاستگذاران بخش کشاورزی مطرح بوده که کدامیک از نظام های بهره برداری بر مبنای استفاده عقلائی از عوامل تولید از کارکرد بهتر و منطقی تر برخوردار می باشند..بدیهی است پاسخ به سئوالات مذکور مستلزم بررسی های تطبیقی نظام های بهره برداری موجود در مناطق مختلف کشور می باشد. تحقیق حاضر تلاشی در این راستا است که با هدف تخمین و مقایسه کارائی فنی نظام های بهره برداری استان گلستان انجام شده است. برای این منظور بطور موردی کارائی فنی گندمکاران نظام های بهره برداری استان با استفاده از تابع تولید مرزی تصادفی و روش تخمین حداکثر راستنمائی برآورد گردید.بر اساس نتایج ،بیشترین و کمترین میانگین کارائی فنی به ترتیب متعلق به بهره برداران دهقانی و تجاری باشد. نتایج آزمون مقایسه میانگین یک طرفه نشان دادکه کارائی فنی نظام های بهره برداری بطور کلی با یکدیگر متفاوت بوده و نتایج مقایسه مرکب گویای آن است که کارائی فنی بهره برداران دهقانی ، تعاونی و تجاری متوسط یکسان اما متفاوت از کارائی فنی بهره برداران تجاری بزرگ و کوچک می باشد