سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سجاد زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتاتدانشگاه شیراز
حسن پاک نیت – دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شیراز

چکیده:

بررسی چگونگی اثر شوری بر روی گیاهان از سالها قبل بوسیله پژوهشگران دنبال شده است و به نتایج قابل توجهی رسیده اما هنوز نکات ناشناخته زیادی در مورد عملکرد ناشی از شوری NaCl بر روی گیاهان بویژه گیاهان استراتژیکی نظیر کلزا که کشت آن در کشور رو به گسترش است ، باقیمانده است. درک بهتر پاسخ های فیزیولوژیک گیاه در شرایط تنش شوری در برنامه های اصلاح واریته های متحمل به شوری محصولات زراعی کمک میکند. یکی از روشهای سریع جهت بررسی مقاومت به شوری استفاده و ارزیابی نشانگرهای بیوشیمیایی و مولکولی است. از تکنیک های سریع و جدید در این زمینه شناسایی پلی پپتیدهایی است که سطوح آنها تحت تنش تغییر مییابد که خود میتواند اولین قدم در جدا کردن ژنهایی باشد که تحت تاثیر این تنش تنظیم میشوند. در این تحقیق پاسخ پانزده ژنوتیپ کلزا شامل اپرا، اکاپی، زرفام، طلایه ،ساریگل، هایولا 401 ، لیکورد R21 ،NOA ،NKK ،NVR ،SLM ،RGS ،MEDONA و CPN در سه سطح شوری 0/9ds/m (شاهد)، 6/9ds/m و 11/9ds/mمورد بررسی قرار گرفت.میزان فعالیت آنزیمی در سطح شوری 11/9ds/m بیشترین و در سطح شوری 0/9ds/m کمترین بود.بیشترین فعالیت آنزیم پروکسیداز مربوط به رقم لیکورد در سطح شوری 11/9کمترین بود.بیشترین فعالیت آنزیم پروکسیداز مربوط به رقم لیکورد در سطح شوری و کمترین میزان فعالیت آن مربوط به ارقام RGS اکاپی، NVR و NKK در سطح شوری شاهد می باشد