سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا خلیل آبادی – کارشناس ارشد فیزیک دریا مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی- پژوهشکده
امیدعلی سلطامی – کارشناس ارشد فیزیک دریا مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی- پژوهشکده
علی اکبر بیدختی – دانشیار دانشگاه تهران مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی- پژوهشکده

چکیده:

این مقاله با آنالیز تغییرات تراز دریا (sea level) در ناحیه شمالی خلیج فارس اثر هر یک از عوامل تاثیر گذار در تغییرات تراز دریا در این من طقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای آنالیز داده های ساعتی تغییرات تراز دریا از داده های ثبت شده به وسیله دستگاههای جزرومدسنجی (Tide gauge)که در سواحل شمالی خلیج فارس نصب شده استفاده شده است . آنچه که این
دستگاهها اندازه می گیرند جزرومد خالص نیست بلک ه ترکیبی از تغییرات جزرومدی و تغییرات ناشی از عوامل جوی است که با تحلیل فوریه این داده ها تمام هارمونیکهای موجود در سیگنال به دست می آید، سپس آن دسته از این هارمونیکها که جزو هارمونیکهای جزرومدی شناخته شده است را از بقیه جدا نموده، هارمونیکهای باقیمانده نی ز به عوامل جوی مربوط می شوند . با تبدیل معکوس هر دسته از این هارمونیکها، تغییرات جزرومدی و تغییرات ناشی از عوامل جوی تفکیک می شوند. طبق نتایج حاصل از این مطالعه، در خلیج فارس تغییرات تراز آب ناشی از عوامل جوی عمدتا از غرب به شرق حرکت می کنند در حالی که طبق مطالعاتی که در دریای عمان صورت گرفته است تغییرات عمده تراز آب در سواحل دریای عمان به شکل امواجی است که در ماههای مانسون از شرق به غرب از سمت اقیانوس هند وارد دریای عمان می شوند[ ۷]. در این مطالعه با استفاده از داده های هواشناسی اثر باد و فشار هوا در سطح دریا مورد بررسی قرار گرفته است که اثر وارونگی فشا(Inverse Barometer effect)در منطقه به خوبی نمایان است.