سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در رقم کلارک سویا در شرایط تنش خشکی و هم چنین کارآیی نژادهای مختلف باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 1382 و 1383 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا شد. تیمارهای آبیاری شامل چهار سطح خشکی، تنش ملایم( 85 %نیاز آبی گیاه )، تنش متوسط( 70 % نیاز آبی گیاه)، تنش سخت( 55 % نیاز آبی گیاه) و آبیاری مطلوب(شاهد) به عنوان فاکتور اصلی و سه تیمار باکتری به نام های هلی نیترو، ریزوکینگ، نیتراژن و تیمار بدون تلقیح با باکتری(شاهد) به عنوان فاکتور فرعی، منظور گردیدند . مقدار آب آبیاری از طریق برآورد نیاز آبی گیاه و تشتک تبخیر، محاسبه و اعمال گردید. در زمان کاشت تلقیح بذور با باکتری انجام گرفت . عملکرد بیولوژیکی ، عملکرد دانه، شاخص برداشت دانه و وزن صد دانه تعیین شد. نتایج نشان داد که تفاوت عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در سطوح مختلف تنش و هم چنین در مقایسه تنش خشکی با شرایط مطلوب آبیاری معنی دار بود. بالاترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی تحت شرایط مطلوب آبیاری از نژاد باکتری هلی نیترو به دست آمد، با اعمال تنش، تفاوت میان کارآیی نژادهای باکتری تغییر یافت، در تنش ملایم و متوسط، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی بیشتری از فعالیت نژاد باکتری ریزوکینگ حاصل گردیدکه نشان دهنده توانایی سازگاری این نژاد به شرایط تنش بود، اما در تنش سخت تفاوت قابل ملاحظه ای بین نژادهای باکتری مشاهده نشد. بنابراین در شرایط متفاوت محیطی ، با شناخت باکتری های سازگار به شرایط مذکور، کاهش خسارت ناشی از شرایط سخت محیطی امکان پذیر می باشد