سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پردیس گودرزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدیوسف عرفانی فرد – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

تنوع گونه ای درتالاب ها از جنبه های مختلف اهمیت دارد که به وسیله شاخصهایغنای گونه ای یکنواختی و تنوع زیستی قابل بررسی است دراینتحقیق تنوع گونهای پرندگان مهاجر آبزی درتالاب پریشان دریک دوره زمانی طولانی مدت با استفاده از این شاخصها اندازه گیری شد نتایج نشان داد تنوع زیستی یکسان میتواند درسالهایی با غنای بالا و یکنواختی پایین و یا غنای پایین و یکنواختی بالا مشاهده شود بنابراین شاخص غنای گونه ای و یکنواختی به تنهایی نمی توانند در بررسی تنوع گونهای به کارروند همچنین تغییرات کاهنده درروند فراوانی شاخص غنا و شاخص تنوع زیستی پرندگان مهاجر تالاب پریشان بیانگر وضعیت ناگوار این تالاب است که دلایل آن شرح داده شده است.