سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ملیحه سادات ظریف – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدحمیدرضا صادقی – دانشیار و مدیر گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا
سیدخلاق میرنیا – مدیر گروه و دانشیار، گروه مهندسی آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی و عل

چکیده:

مطالعه فرآیند فرسایش خاک و ارزیابی عوامل کنترل آن از مهمترین پیشنیازهای مدیریت صحیح منابع آب و خاک است.پژوهش حاضر به منظور بررسی تولید رواناب و رسوب با استفاده از بارانساز مصنوعی در بخشی از حوزه آبخیز کجور در جنوب شرقی شهرستان نوشهر در ارتفاعات جنگلی کجور در البرز مرکزی انجام گرفت. پلاتهای آزمایشی با توجه به کوهستانی بودن منطقه و سهولت دسترسی در دو شیب ۲۵ % و ۵۷ % در نظر گرفته شد. در این پژوهش، مقدار رواناب و رسوب ناشی از بارانی به شدت حدود ۲میلیمتر در دقیقه در فواصل زمانی ۲ دقیقه در ظروف مخصوص جمعآوری و حجم و وزن هر کدام اندازهگیری ومقادیر آنها با استفاده آزمون Duncan مقایشه شد. نتایج بهدست آمده نشان داد که حجم رواناب در شیب ۵۷ % از شیب ۲۵ % کمتردر حالیکه میزان رسوب در شیب ۵۷ % از شیب ۲۵ % بیشتر بود.