سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی زارع کوشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش اتمی مولکولی دانشگاه اصفهان
غلامرضا ابراهیمی – دانشیاردانشگاه حکیم سبزواری
علیرضا مالدار – مربی، گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم س

چکیده:

در این پژوهش اثر تغییرات دما و نرخ کرنش بر گسترش ریزساختار تبلور مجدد آلیاژ منیزیمAZ 63 اکسترود شده مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور آزمایش فشار گرم در محدوده دمایی ℃ 450-250 و نرخ کرنش های مختلف انجام شد. بررسی های ریزساختاری نشان داد که میزان و اندازه دانه های تبلور مجدد با افزایش دما و همچنین کاهش نرخ کرنش افزایش می یابد.همچنین بررسی مکانیزم جوانه زنی تبلور مجدد در شرایط مختلف تغییر شکل نشان می دهد که در دماهای پایین دوقلویی ها یکی از مکان های اصلی جوانه زنی تبلور مجدد می باشند. در این شرایط مکانیزم غالب جوانه زنی دانه های جدید، تبلور مجدد دینامیک پیوسته می باشد که با افزایش دما این مکانیزم به تبلور مجدد ناپیوسته تبدیل می شود.همچنین تغییرات ریز ساختار با افزایش میزان کرنش نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این مطلب است که با افزایش میزان کرنش کسر حجمی دانه های تبلور مجدد افزایش می یابد، در حالی که اندازه آنها پس از مقداری افزایش ثابت باقی می ماند.