سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا فرهمند – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
فروغ گلکار – کارشناس ارشد هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
فاطمه فرهمند – کارشناس ارشد آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
محمدرضا فرهمند – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

چکیده:

در بسیاری از مناطق دنیا، رایج ترین منابع آب مورد استفاده جهت مصارف مختلف (آشامیدن، صنعت، کشاورزی و غیره) رودخانه ها می باشند. لذا هنگامیکه یک آلاینده خطرناک شیمیایی توسط واحدهای صنعتی یا کشاورزی به یک رودخانه وارد گردد، اثرات زیان آوری بر کیفیت آب آن خواهد داشت، بنابراین مطالعه ای جامع در طول کل رودخانه و منابع آلوده کننده آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رودخانه کر از شریان های حیاتی پر آب دائمی فارس است که از شمال غربی استان و از بلندی های سلسله جبال زاگرس سرچشمه گرفته و به سمت جنوب شرقی جریان پیدا می کند. طول رودخانه از سرچشمه تا دریاچه بختگان 280 کیلومتر است. آگاهی از روند تغییرات زمانی آلاینده ها شامل پارامترهای کیفی آب رودخانه یکی از مسائل مهم در اعمال مدیریت صحیح جهت جلوگیری از آلودگی بیش از حد این منابع ارزشمند می باشد. یکی از روش های متداول جهت تحلیل سری های زمانی، بررسی وجود یا عدم وجود روند در آن ها با استفاده از آزمون های آماری می باشد. در این تحقیق از آزمون من- کندال که یکی از متداولترین روشهای ناپارامتری تحلیل روند سریهای زمانی به شمار می رود جهت تحلیل روند تغییرات زمانی آلاینده های آب رودخانه کر در چندین ایستگاه هیدرومتری استفاده شده است. آلاینده های آب شامل سدیم، کلسیم، منیزیم، هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم می باشد. نتایج آزمون من- کندال نشان داد که روند تغییرات پارامترهای کیفی آب رودخانه کر در دوره آماری در ایستگاه های مورد مطالعه، دارای تغییراتی با روندهای مثبت، منفی و معنی دار بوده اند و همچنین دارای تغییرات مکانی بوده که حاکی از وجود منابع آلودگی در طول مسیر رودخانه می باشد.