سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن حسینعلی زاده – دانشجوی دکترای آبخیزداری دانشگاه تهران
حسین سیدعلیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران

چکیده:

خصوصیات خاک را میتوان به عنوان تابعی از چندین خصوصیت ارزیابی کرد که ممکن است در مقیاسهای مکانی و زمانی مختلف تغییر کند . با توجه به مساله فرسایش خاک و اهمیت مطالعه آن در مناطق خشک و نیمه خشک، بیابان زدایی و تخریب زمین از مباحث زیست محیطی مهم در طی دهه های اخیر در نظر گرفته شده که منجر به هدررفت خاک می شود، به همین خاطر بررسی تغییرات زمانی فرسایش بادی برای تشخیص مشکلات زیست محیطی در دو مقیاس محلی و جهانی از مباحث مهم محسوب می شود. مطالعه حاضر بمنظور بررسی تغییرات زمانی فرسایش بادی در سایت اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن حسین آباد غیناب بیرجند با تکیه بر استقرار ۱۲۰ عدد پین مدرج (پیکه) در واحدهای کاری و اندازه گیری تغییرات ارتفاعی این پینها در ۳ مرحله زمانی مختلف در ۸۵ ) صورت گرفت . مقایسه تغییرات ارتفاعی پینها در دوره های مختلف بصورت دو دوره ای و سه – یک بازه زمانی تقریبا ۱۹ ماهه ( ۸۶ دورهای با تعداد یکسان پیکه و چهار دوره ای (در نظر گرفتن مرحله شاهد) با تعداد نابرابر پیکه، صورت گرفت . بیشترین انحراف معیار در بین این ۳ مرحله اندازه گیری پینها، به مرحله سوم اختصاص داشته است . مقادیر حداکثر تغییرات ارتفاعی پین در سه دوره مشترک از لحاظ تعداد و موقعیت پینها ( ۱۴ پیکه ) فقط بصورت فرسایشی بوده و بیشترین مقدار فرسایش در این دوره به پاییز ۸۵ اختصاص داشته است که این نشاندهنده اهمیت بالای فرسایش نسبت به رسوب و انتقال می باشد. در این سه دوره مشترک ( ۱۴ پیکه ) نیز حداکثر و ح داقل تعداد رخدادهای نقطه ای به مرحله سوم با تعداد ۱۳ مورد رسوب و صفر مورد انتقال اختصاص داشته است . بطور کلی از تابستان ۸۵ الی پاییز ۸۵ ، تغییرات بصورت فرسایشی و از آن به بعد الی زمستان ۸۶ ، تغییرات بصورت رسوبگذاری بوده است. اکثر روندها در مقایسه های مختلف بص ورت رسوبگذاری بوده است . با استفاده از آزمون توکی فقط در مورد دوره دوم با شاهد،میانگین تغییرات ارتفاعی پیکهها تغییرات معنی داری نداشته است.