سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نخعی – دکترای آبشناسی ، هیئت علمی گروه زمین‌ شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهرا
امیر صابری نصر – کارشناسی ارشد آبشناسی، گروه زمین‌ شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
اکبر خدری – کارشناسی ارشد آبشناسی، گروه زمین‌ شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در این تحقیق تأثیر شوری دشت سبزوار در محدوده‌های بهره‌برداری آب زیرزمینی، و استفاده آب‌زیرزمینی این دشت در مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات موجود چاه‌های پیزومتری و داده‌های کیفی اخذ شده از سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ابتدا جهت حرکت آب زیرزمینی تعیین شد. سپس حرکت هاله شوری در این دشت به کمک میانگین هدایت الکتریکی (EC) از سال 1382 تا 1387 تعیین گردید. نتایج حاصله حاکی از پیشروی شوری در سال‌های 1386 و 1387 نسبت به سال‌های 1382 تا 1385 بود. در گام بعد با استفاده از میانگین یون‌های اصلی برای سال 1382 تا 1387 قابلیت آبیاری از معیار هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم (SAR) در قالب نمودار ویلکوکس، قابلیت شرب از معیارهای معرفی شده توسط سازمان بهداشت جهانی(WHO) در قالب نمودار شولر و قابلیت استفاده صنعتی از ضریب اشباعیت لانژلیه(IL) و نیز ضریب پایداری رایزنر(IR) بدست آمد. نتایج بدست آمده حاکی از غیرقابل شرب بودن آب این دشت بود. بعلاوه تنها کمتر از 10 درصد آب‌های زیرزمینی برای کشاورزی مناسب می‌باشند.