سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدهادی فرپور – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا عابدپور – کارشناس ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود، شرکت فنی و مهندسی لعل کاو

چکیده:

در هر شبانه روز حدود ٧٨٩ تن گاز SO2 از طریق دودکشهای کارخانه ذوب سرچشمه وارد اتسمفر محیط میشود . این حجـم عظیم گاز در فصلهای بارندگی با تأثیر بر بار ندگیها موجب ایجاد بارانهای اسیدی در برخی جهات مجتمـع مـس مـی شـوند . بـه منظور بررسی حساسیت خاکهای مناطق مجاور مجتمع مس سرچشمه به بارشهای اسیدی، تغییـر ات ظرفیـت تبـادلی کـاتیونی ( CEC ) اسیدیته و محتوای آهک خاکهای منطقه، عملیات شبیه سازی باران اسـیدی ( آزمـایش SAR) بـر روی سـتونهای دست نخوردهخاک با محلولهای با pH 3/1، 4/1، 5/6 صورت گرفت . متوسط بارندگی منطقه طی 31 روز بر روی 12 ستونخاک برداشت شده از ۴ ایستگاه نمونه برداری ریخته شد . با عصاره گیری های خاص از خاک، مقدار ظرفیـت تبـادلی کـاتیونی ، اسیدیته و محتوی مواد خنثی شونده بر حسب آهک یا کرب نات کلسیم در ۳ عمـق 30-50و 15/30, 0/15 سـانتی متـر مـورد سنجش قرار گرفت و با مقدار این پارامترها قبل از آزمایش مقایسه گردید . نتایج نشان داد که خاکهای منطقه سرچشمه به سببCEC بالا و وجود آهک در افق های سطحی در برابر باران های اسیدی نسبتا مقاوم می باشند . با ایـ ن وجـود بارانهـای اسـیدیظرفیت تبادل کاتیونی، اسیدیته و محتوای آهک خاک را کاهش می دهند که این تغییـرات بـا شـدت اسـیدیته بارشـها نـسبت مستقیم دارد .